За нас

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Червен бряг е социална услуга за резидентна грижа, която предоставя устойчив подслон, подкрепа и подпомагане за пълнолетни лица, чрез постигане на социално включване и придобиване или възстановяване на изгубените социални умения и навици.

Защитено жилище предоставя жизнена среда за пълноценното развитие на настанените лица, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в ЗЖ-ЛУИ са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини.

Организирането на живота и услугите в ЗЖ-ЛУИ са насочени към създаването на условия и нагласи на потребителите за равно поставено участие в живота на местната общност.

В СОНИК СТАРТ традиционното предоставяне на социални услуги е преплетено с новаторство и амбиция, което предопределя резултатите от работата като качествени и трайни. Залегналият подход в организацията определя работата като динамична, нетипична, твърде разнообразна и понякога повече от предизвикателна. Приоритет е търсенето и залагането на иновативни решения, творчески, активен и атрактивен подход.