За екипа

ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВНА – МИЛЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ/СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Ръководи дейността на Центъра и на екипа от възпитатели и специалисти в подкрепа на деца и младежи, настанени в ЦНСТДМУ Червен бряг. Отговаря за административната организация и за качеството на предоставяните социални услуги. Оказва методическа подкрепа на екипа. Осъществява контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и младежите в Центъра.

БОНКА ИВАНОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Работя в ЗЖЛУИ Червен бряг от 2014 г., образованието ми е средно специално. До 2020г. заемах длъжността трудотерапевт, от началото на 2020г.съм назначена на длъжност социален асистент. В работата ми обгрижвам и подкрепям пълнолетни потребители с различна степен на умствена изостаналост, съветник съм в органа по настойничество и попечителство.

ДЕТЕЛИНА ВЪЛЧЕВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Работя в ЗЖЛУИ Червен бряг от 2014 г., със средно специално образование съм. Имам  опит в работата с пълнолетни потребители с ментални увреждания, взимам активно участие в обществен и социален живот на услугата, притежавам сертификати по различни теми в проведени обучения на СОНИК СТАРТ и други форуми и семинари, организирани от други партньори и институции.

ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Работя в ЗЖЛУИ Червен бряг от 2015 г., образованието ми е средно специално. Взимам участие в различни обучения, семинари. В работата си използвам различни методи на работа, съобразени с развитието на потребителите.

СИЛВИЯ АЛИПИЕВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Работя в ЗЖЛУИ Червен бряг от 2016 г. Работата социалния асистент е насочена към подпомагане на физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на потребителите. Планирането на различни дейности и занимания, увеличава възможността на потребителите да учат и да надграждат своите умения.