Дейности

Дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост е с цел да осигури на потребителите подобряване качеството на живот; предотвратяване на социалното изключване и преодоляване на неговите последиц; подпомагане и разширяване на възможностите за самостоятелен начин на живот; развитие на личностните им потенциали; шанс за реализация в обществото; изграждане или усъвършенстване на трудовите им умения; създаване и поддържане на социални контакти.

Дейностите са носочени към създаването на условия за социални контакти и възможности потребителите да се чувстват неразделна част от обществото и да им се осигури условия за взаимопомощ.